Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 76 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Thời gian

 

Nội dung sự kiện

1. Tháng 9-1939

 

a, Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ

2. Tháng 9-1940

 

b, Binh biến Đô Lương bùng nổ

3. Ngày 27-9-1940

 

c, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

4. Đêm 22 rạng sáng 23-11-1940

 

d, Khởi nghĩa Nam Kì bùng nổ

5. Ngày 13-1-1941

 

e, Pháp công bố kí kết với Nhật Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương

6. Ngày 19-5-1941

 

g, Nhật tấn công quân Pháp ở Lạng Sơn

7. Ngày 23-7-1941

 

h, Mặt trận Việt Minh ra đời

Hướng dẫn giải

Nối 1-c, 2-g, 3-a, 4-d, 5-b, 6-h, 7-e 

Các câu hỏi cùng bài học