Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3: Trang 67 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

a. Tính diện tích  hình vuông ABCD.

b. Tính chu vi hình chữ nhật ABMN

Hướng dẫn giải

a.

Diện tích hình vuông ABCD là:

 3 x 3 = 9 (cm2)

b.

Chiều rộng hình chữ nhật ABMN là AB = MN = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

AD + DN = 3 + 3 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số:

a. 9cm2

b. 18c

Các câu hỏi cùng bài học