Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm :

7000 + 200                         

4000 x 2

60000 + 30000                     

1000 + 3000 x 2

8000 – 3000                         

(1000 + 3000) x 2

90000 + 5000                       

9000 : 3 + 200

Hướng dẫn giải

7000 + 200 = 7200 

60000 + 30000 = 90000 

8000 – 3000 = 5000

90000 + 5000 = 95000

4000 x 2 = 8000

1000 + 3000 x 2 = 1000 + 6000 = 7000

(1000 + 3000) x 2 = 4000 x 2 = 8000

9000 : 3 + 200 = 3000 + 200 = 3200

Các câu hỏi cùng bài học