Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau :

1. Sau Cách mạng 1905 - 1907, Nga vẫn là nước....................... đứng đầu là.......................................

2. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào...................................

3. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện tình trạng................

4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm thay đổi hoàn toàn .....và số phận.............. ở nước Nga.

Hướng dẫn giải

1. Sau Cách mạng 1905-1907, Nga vẫn là nước Quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. 

2. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.   

3. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện tình trạng hai chính quyền tồn tại song song

4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm thay đổi hoàn toàn tình trạng đất nước và số phận hàng triệu con người ở nước Nga.

Các câu hỏi cùng bài học