Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 3 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối mốc thời gian bên trái với thông tin ở bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Hướng dẫn giải

Nối : 1-B ; 2-D ; 3-E ; 4-C ; 5-A ; 6-G

Các câu hỏi cùng bài học