Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 146 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền vào bảng sau vị trí kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ, Đức tương ứng trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Các nước đế quốc

Vị trí kinh tế

Anh  

 

Pháp 

 

Đức  

 

 

Hướng dẫn giải

Các nước đế quốc

Vị trí kinh tế

Anh  

Nền công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới. Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, mất cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới, bị Mĩ và Đức vượt qua

Pháp 

Công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới, cuối thập niên 70 trở đi công nghiệp Pháp bắt đầu chậm lại. tụt xuống hàng thứ tư sau Đức, Mĩ, Anh

Đức  

Kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ Đức đã vượt Pháp và đuổi kịp Anh ,vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới.

Cuối thế kỉ XIX nền kinh tế phát triển nhanh chóng từ hàng thứ 4 vươn lên hàng thứ nhất thế giới về sản xuất công nghiệp

 

Các câu hỏi cùng bài học