Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

 Chiến tranh thuổc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đổi với Trung Quốc ?

Hướng dẫn giải

Chiến tranh thuốc phiện đã với sự tấn công như vũ bão của quân Anh, triều đình Thanh hoang mang lo sợ và trong một thời gian rất ngắn đã đầu hàng. Và đồng ý ký kết hiệp ước Nam Kinh (bán quyền lợi của dân tộc Trung Hoa), nội dung bao gồm: Triều đình nhà Thanh phải bồi thường 2100 vạn ngân lượng cho chính phủ Anh, nhượng đảo Hồng Kông, khu vực mới mở rộng của Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải…

Đây được coi là điều ước không bình đẳng mà quân ngoại quốc đã ép buộc Trung Quốc phải ký kết. Trung Quốc từ đây trở thành một đất nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

Các câu hỏi cùng bài học