Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 2 trang 89 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

1. [ ] Khi quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất, quân đội triều đình ở đây đã chống trả quyết liệt, buộc địch phải rút lui.
2. [ ] Ở đồng bằng Bắc Kì, quân Pháp hầu như chiếm được hết các tỉnh mà không tốn một viên đạn.
3. [ ] Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất đã làm củng cố thêm quyết tâm xâm lược nước ta của thực dân Pháp. Vì vậy, triều đình Huế đã kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất (1874) để xoa dịu tinh thần quân Pháp.
4. [ ] Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai của quân dân ta đã làm cho quân Pháp rất hoang mang, dao động, buộc chúng phải rút chạy khỏi Bắc Kì về Thuận An – ngõ cửa kinh thành Huế. 
5. [ ] Hiệp ước Pa-tơ-nốt- mốc đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.

Hướng dẫn giải

Đúng 1, 5 Sai 2, 3, 4

Các câu hỏi cùng bài học