Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Trang 86 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

75 248

Bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám

30 795

 

 

Tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín

46 037

 

80 105

 

 

Bốn mươi mốt nghìn sáu trăm

Hướng dẫn giải

Viết số

Đọc số

75 248

Bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám

30 795

ba mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm

85 909

Tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín

46 037

bốn mươi sáu nghìn không trăm ba mươi bảy

80 105

tám mươi nghìn một trăm linh năm

41 600

Bốn mươi mốt nghìn sáu trăm

Các câu hỏi cùng bài học