Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy lựa chọn và điền những sự kiện dưới đây vào cột B của bảng cho phù hợp.

a)  Bùng nổ cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu. Quốc tế Cộng sản thành lập.

b)  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

c)  Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

d)  Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

e)  Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh.

A

B

1 1918-1923

 

2.1929- 1933

 

3.1936- 1939

 

4.1939- 1945

 

Hướng dẫn giải

A

B

1.1918-1923

Bùng nổ cao trào cách mạng ở các nước tư bản châu Âu. Quốc tế Cộng sản thành lập.

2.1929- 1933

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

3.1936- 1939

Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

4.1939- 1945

Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Các câu hỏi cùng bài học