Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ( đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Trong xã hội phong kiến Pháp,chỉ có Quý tộc là đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế mà không phải đóng thuế cho nhà vua.
2.  Tư tưởng của trào lưu Triết học Ánh sáng được coi là sự đi trước dọn đường cho Cách mạng Tư Sản Pháp bùng nổ.
3.  “ quyển sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng” là một nội dung thể hiện bản chất giai cấp tư sản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của nước Pháp.
4.  Những chính sách tiến bộ của chính quyền dân chủ Cách mạng Gia-cô-banh đã được triển khai rất hiệu quả trong thực tế.
5.  So với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng triệt để nhất.

Hướng dẫn giải

Đúng 2,3,5
Sai 1,4

Các câu hỏi cùng bài học