Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 62 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 

1, [ ] Trong những năm 1927-1928, ở Việt Nam đã xuất hiện các tổ chức Cách mạng như : Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

2, [ ] Năm 1928, một số sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập Tân Việt Cách mạng Đảng

3, [ ] Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập tại số nhà 5D phố Hàm Long ( Hà Nội) vào cuối tháng 3 năm 1929

4, [ ] Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trong nước những năm 1928-1929, ngay từ đầu, Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên đã thống nhất chủ chương thành lập Đảng Cộng Sản.

Hướng dẫn giải

Đúng :3 ; Sai 1, 2, 4

Các câu hỏi cùng bài học