Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Trang 57 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Khoanh vào số lớn nhất :

54 937;                             

73 945;                         

39 899;                                 

73 954

b) Khoanh vào số bé nhất :

65 048;                              

80 045;                         

50 846;                                 

48 650

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất trong các số trên là: 73 954

b) Số bé nhất trong các số trên là: 48 650

Các câu hỏi cùng bài học