Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 2 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải cho phù hợp

Hướng dẫn giải

Nối : 1-B ;2-A ; 3-E ; 4-D; 5-C 

Các câu hỏi cùng bài học