Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai. 

□          Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.       

□          Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

□       Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đố hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

□       Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyến tự chủ, độc lập.

□       Năm 1070, nén giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.        

□       Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

□       Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Hướng dẫn giải

Đ          Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.

         

Đ         Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

Đ       Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

Đ       Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ, độc lập.

Đ       Năm 1070, nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.         

Đ       Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

Đ       Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Các câu hỏi cùng bài học