Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối các mốc thời gian ở bên trái với các sự kiện ở bên phải để phản ánh đúng những thành tựu của cách mạng Công Nghiệp Anh

Hướng dẫn giải

Nối 1-C; 2-A ;3-B; 4-E; 5-H; 6-D; 7-G

Các câu hỏi cùng bài học