Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-12 07:02:37

1. Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O.

    + Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

    + Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất cảu đồ thị.

2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

Bước 3: Vẽ đồ thị và kết luận.

3. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x2.

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

Đồ thị :

Câu 2: Vẽ đồ thì hàm số y = -(1/2)x2

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

Đồ thị

Lượt xem: 240