Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2.5 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.

Hướng dẫn giải

Cần áp dụng phương trình trạng thái khí pV = nRT, trong đó p là áp suất của khí trong bình kín (atm) ; V là thể tích của khí (lít), n là số mol khí trong thể tích V ; T là nhiệt độ tuyệt đối (K) với T = t(°C) + 273 ; R là hằng số lý tưởng, với trị số R = \(\frac{{{p_o}{V_o}}}{{{T_o}}} = \frac{{1.22,4}}{{273}} = 0,082(\frac{{atm.l}}{{mol.K}})\)

Số mol khí N2 : \(\frac{{21}}{{28}}\) = 0,75 (mol).

Áp suất của khí N2 : p = \(\frac{{nRT}}{V}\) = \(\frac{{0,75.0,082(25 + 273)}}{{10}}\) = 1,83 (atm).

Các câu hỏi cùng bài học