Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2.19 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :

1. \(F{\rm{e}} + HN{O_{3(dac)}}\)  \(N{O_2} \uparrow \) + ? + ?

2. \(F{\rm{e}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + ? + ?

3. \(F{\rm{eO}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + ? + ?

4. \(F{{\rm{e}}_2}{{\rm{O}}_3} + HN{O_{3(loang)}} \to \) ? + ?

5. \(FeS + {H^ + } + N{O_3}^ -  \to {N_2}O \uparrow \) + ? + ? + ?

Hướng dẫn giải

1. \(F{\rm{e}} + 6HN{O_{3(dac)}}\)  \(3N{O_2} \uparrow \) + \(F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

2. \(F{\rm{e}} + 4HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + \(F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 2{H_2}O\)

3. \(3F{\rm{eO}} + 10HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + \(3F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 5{H_2}O\)

4. \(F{{\rm{e}}_2}{{\rm{O}}_3} + 6HN{O_{3(loang)}} \to \) \(2F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

5. \(8FeS + 26{H^ + } + 18N{O_3}^ -  \to 9{N_2}O \uparrow \) + \(8F{{\rm{e}}^{3 + }} + 8S{O_4}^{2 - } + 13{H_2}O\)

Các câu hỏi cùng bài học