Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập

Lý thuyết

Câu hỏi

Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class.

 ( Thiết bị trong tương lai của tôi

Nghĩ về một thiết bị mà em muôn có trong tương lai. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. Chia sẻ áp phích của em với lớp.)

Hướng dẫn giải

-   Hi-tech fridge: keep food cool and cook your meal 

-    Robot: clean house, take care children, feed dogs and cats 

Tạm dịch:

-   Hi-tech fridge: giữ lạnh thức ăn và nấu ăn cho bạn

-   Robot: lau nhà, chăm sóc trẻ em, cho chó và mèo ăn

Các câu hỏi cùng bài học