Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 92 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

a. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  • Trong hình bên có các góc vuông là :
  • M là trung điểm của đoạn thẳng
  • N là trung điểm của đoạn thẳng

b.Xác định trung điểm I của đoạn thẳng MN, trung điểm K của đoạn thẳng CD (bằng cách đánh dấu rồi ghi tên điểm đó trên hình vẽ).

Hướng dẫn giải

a.

  • Trong hình bên có các góc vuông là :Góc vuông đỉnh N, cạnh ND, NM. Góc đỉnh M, cạnh MN, MC. Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AE.  Góc vuông đỉnh C, cạnh CM, CD. Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, DN.                                                                                                                                                   
  • M là trung điểm của đoạn thẳng BC
  • N là trung điểm của đoạn thẳng ED

b. Ta có hình vẽ như sau:

Các câu hỏi cùng bài học