Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

14 phút : 7km

36 phút : … km ?

Hướng dẫn giải

Đi 1km mất số phút là :

14 : 7 = 2 (phút)

Trong 36 phút xe đi được số ki-lô-mét là :

36 : 2 = 18 (km)

Đáp số : 18km

Các câu hỏi cùng bài học