Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 73 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm :

a.

50000 + 20000 + 10000 =

50000 + (20000 + 10000) =

b.

80000 – 30000 – 20000 =

80000 – (30000 + 20000) =

Hướng dẫn giải

a.

50000 + 20000 + 10000 = 70000 + 10000 = 80000                           

50000 + (20000 + 10000) = 50000 + 30000 = 80000                                 

b.

80000 – 30000 – 20000 = 50000 - 20000 = 30000

80000 – (30000 + 20000) = 80000 - 50000 = 30000

Các câu hỏi cùng bài học