Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính 

80000 – 50000 =                           

70000 - 60000 =

90000 – 70000 =                           

100000 - 90000 =

60000 – 20000 =                           

100000 – 30000 =

Hướng dẫn giải

80000 – 50000 = 30000             

70000 – 60000 = 10000

90000 – 70000 = 20000             

100000 – 90000 = 10000

60000 – 20000 = 40000             

100000 – 30000 = 70000

Các câu hỏi cùng bài học