Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 1 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Những năm đầu chiến tranh thế giới thứ nhât, nền kinh tế Nhật Bản có bước phát triển vì 
A. nhận được khoản bồi thường chiến phí của các nước bại chiến 
B. được hưởng nhiều quyền lợi mà không bị mất mát gì trong chiến tranh 
C. đã xoá bỏ hết tàn dư của chế độ phong kiến.
D. chính sách tăng cường bóc lột thuộc địa 
Câu 2. Lãnh đạo phong trào Công Nhân trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh là 
A. các tổ chức công đoàn 
B. Đảng xã hội dân chủ 
C. Đảng Cộng Sản 
D. Đang Công Nhân
Câu 3. cuộc khủng hoảng cuối những năm 20 ở Nhật Bản bắt đầu từ ngành 
A. Tài chính
B. Năng lượng
C. Nông nghiệp
D. ngoại thương 
Câu 4. Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng kinh tê, giải quyết những khó khăn do thiêu nguồn nhân liệu và thị trường hàng hoá, giới cầm quyền Nhật Bản đã
A. tăng cường bóc lột nhân dân lao động ở trong nước
B. tiến hành cải cách nền kinh tế- xã hội 
C. tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành chướng ra bên ngoài.
D. dựa vào sự viện trợ của Mĩ
Câu 5. Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới của Nhật Bản là 
A. Triểu Tiên 
B. Trung Quốc
C. Đông Nam Á 
D. Châu Á
Câu 6. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến tình hình nước Nhật vì 
A. Góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tran xâm lược Trung Quốc của giới cầm quyền.
B. Góp phần làm thất bại âm mưu quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.
C. khiến cho cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản thêm trầm trọng.
D. góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học