Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 63 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 8cm.

a) Tính chu vi hình chữ nhật.

b) Tính diện tích  hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ tóm tắt sau:

Đổi: 3 dm = 30 cm

a)

Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 8) x 2 = 76 (cm)

b)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 8 = 240 (cm2)

Đáp số:

a) 76 cm

b) 240 cm2

Các câu hỏi cùng bài học