Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Nữ hoàng Anh tuyên bố đổng thời là Nữ hoàng Ấn Độ vào ngày

A. 1-1-1787.                                     C. 1-1-1877.

C. 1-11-1877                                    D. 10-1-188

2. Đảng Quốc đại là chính đảng của

A. giai cấp công nhân Ấn Độ.                        C. giai cấp tư sản Ấn Độ.

B. giai cấp tư sản Ấn Độ                               D. Cả ba ý trên đều sai

3. Đảng Quốc đại thành lập năm

A. 1880                                    B. 1885                            C. 1905                    D. 1908

Hướng dẫn giải

1.B

2.C

3.B

Các câu hỏi cùng bài học