Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu tên các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông. Nêu nhận xét về địa hình khu vực Nam Âu?

Hướng dẫn giải

Các dãy núi chính theo thứ tự từ Tây sang Đông khu vực Nam Âu:

  • Dãy Môrêna
  • Dãy Pirênê
  • Dãy Apennin
  • Dãy Anpơ Đinarich
  • Dãy Bancăng

Nhận xét địa hình khu vực Nam Âu:

  • Phần lớn diện tích khu vực là núi và cao nguyên
  • Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển

Các câu hỏi cùng bài học