Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1: Trang 40 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ?

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Mỗi bàn có số cái cốc là:

48: 8 = 6 (cái cốc)

Như vậy trên 3 bàn có số cái cái cốc là:

6 x 3 =18 ( cái cốc)

Đáp số: 18 cái cốc.

Các câu hỏi cùng bài học