Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

 

Lịch sử thế giới cận đại là lịch sử của chế độ phong kiến.

 

      

Lịch sử thế giới cận đại phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. 

 

     

Lịch sủ thế giới cận đại bắt đẩu từ cuộc Cách mạng Hà Lan đến khi Chiến tranh thế giới thứnhất kết thúc, trong đó đế cập đến sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế ; sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

      

       

Lịch sử thế giới cận đại kéo dài từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

       

Thời kì này được đánh dấu bởi quá trình công nghiệp hoá diễn ra rầm rộ ở châu Âu, đem lại nhiều thành tựu to lớn vế kinh tế, khoa học - kĩ thuật, tạo nên những biến động lớn lao       trongxã hội

Hướng dẫn giải

S

Lịch sử thế giới cận đại là lịch sử của chế độ phong kiến.

Đ

Lịch sử thế giới cận đại phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. 

S

Lịch sủ thế giới cận đại bắt đẩu từ cuộc Cách mạng Hà Lan đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trong đó đề cập đến sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản; sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế; sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

S

 Lịch sử thế giới cận đại kéo dài từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

Đ

 Thời kì này được đánh dấu bởi quá trình công nghiệp hoá diễn ra rầm rộ ở châu Âu, đem lại nhiều thành tựu to lớn vế kinh tế, khoa học - kĩ thuật, tạo nên những biến động lớn lao  trong xã hội. 

Các câu hỏi cùng bài học