Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 1 trang 17 Sách bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đặc điểm kinh tế, chính trị nổi bật của nước Anh cuối thế kỉ thứ XIX - đầu thế kỉ XX là:

 1. mất dần vị trí số 1 thế giới về công nghiệp, nhưng vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khâu tư bản, thương mại và thuộc địa.
 2. hệ thống thuộc địa bị thu hẹp dần do tình trạng tài chính trong nước gặp nhiều khó khăn.
 3. nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước chi phối đời sống kinh tế đất nước.
 4. cả A & C.

Câu 2. Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là :

 1. 20 triệu km2, dân số 300 triệu người, băng 1/5 diện tích và 1/5 dân số thế giới.
 2. 25 triệu km2, dân số 300 triệu người, băng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới.
 3. 28 triệu km2, dân số 300 triệu người, băng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới.
 4. 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, băng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới.

Câu 3. Sự tập trung sản xuất, hình thành các công ti độc quyền ở Pháp diễn ra mạnh mẽ trong ngành

 1. Công nghiệp khai khoáng
 2. Công nghiệp nặng
 3. Công nghiệp- tài chính
 4. Ngân hàng

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến công nghiệp Pháp phát triển chậm lại là

 1. ảnh hưởng của chiến tranh Pháp- Phổ
 2. Pháp chỉ chú trọng xuất cảng tư bản
 3. Thị trường trong nước thu hẹp, sức mua ngày cang giảm
 4. Không quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp trong nước.

Câu 5. Ý Không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là

 1. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn
 2. Giành được nhiều nguồn lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp- Thổ
 3. Thị trường dân tộc được thống nhất
 4. ứng dụng nhanh những thành tựu Khoa Học- Kĩ Thuật

Câu 6. Quá trình tập trun sản xuất ơ Đức diễn ra mạnh mẽ trong ngành

 1. luyện kim.,than đá, điện, hoá chất
 2. công nghiệp nhẹ
 3. khai mỏ, luyện kim, giao thông vận tải
 4. tài chinh, ngân hàng

Câu 7. Nền kinh tế Mĩ phát triển nhảy vọt trong thời gian

 1. Những năm 30 của thế kỉ XIX
 2. giữa thé kỉ XIX
 3. 30 năm cuối thế kỉ XIX
 4. 20 năm cuối thế kỉ XIX

Câu 8. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển vượt bậc ?

 1. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường trong nước không ngừng được mở rộng
 2. Hệ thống thuộc địa tương đối rộng lớn
 3. Ứng dụng Khoa Học- Kĩ Thuật và hợp lí hoá sản xuất
 4. Lợi dụng nguồn đầu tư của Châu Âu và hoàn cảnh hoà bình lâu dài để phát triển kinh tế  

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học