Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây

 1. Việt Nam
 2. Thái Lan
 3. Xin-ga-po
 4. In-đô-nê-xi-a

Câu 2. Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm

 1. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
 2. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào
 3. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po
 4. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mã Lai

Câu 3. Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày

 1. 2-10-1945
 2. 10-10-1945
 3. 12-10-1945
 4. 22-10-1945

Câu 4. Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

 1. Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự
 2. bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á
 3. xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á
 4. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

Câu 5. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày

 1. 6-8-1967
 2. 8-8-1967
 3. 10-8-1967
 4. 12-8-1967

Câu 6. Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm

 1. In-đô-nê-xa-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan
 2. Việt Nam, Lào, Cam-phu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po
 3. Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nên-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.
 4. In-đô-nên-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

Câu 7. Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành “ con rồng “ kinh tế ở Châu Á là

 1. Thái Lan
 2. Việt Nam
 3. Xin-ga-po
 4. Ma-lai-xi-a

Câu 8. Việt Nam chính thức ra nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào

 1. Tháng 7-1992
 2. Tháng 7-1993
 3. Tháng 7-1994
 4. Tháng 7-1995

Hướng dẫn giải

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

3

4

2

1

3

4

 

Các câu hỏi cùng bài học