Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước khi bùng cách mạng là

A. xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp : Quý tộc, Tư sản và Công nhân.

B. xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp : Quý tộc, Tư sản và Nông dân.

C. xã hội phân chia thành 3 đắng cấp : Quý tộc, Tăng lữ và Nông dân.

D. xã hội phân chia thành 3 đẳng cấp : Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba.

2. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

A. Môngtexkiơ, Ooen và Phuriê.        C. Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte.

B. Ôoen, Phuriê và Xanh Ximỏng.     D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông

3. Nội dung tư tưởng chính của trào lưu Triết học Ánh sáng là

A. lên án chế độ phong kiến và nhà thờ Kitô giáo, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

B. lên án chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa ra lí thuyết vế xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

C. lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước tư sản.

D. đề cao chế độ phong kiến, lên án chế độ tư bản chủ nghĩa.

4. Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

A. quân chủ lập hiến       C. quân chủ chuyên chế.

B. phong kiến phân tán.  D. tiền phong kiến.

5. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trong cách mạng tư sản là

A. xã hội đều phân chia thành đẳng cấp.

B. nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cách mạng đếu xoay quanh vấn đề tài chính.

C. đều có sự xâm nhập của kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp.

D. cách mạng đều do quý tộc mới lãnh đạo.

6. Phái Girôngđanh nắm quyến lãnh đạo cách mạng kể từ

A. sau ngày 14 - 7 - 1789.         C. sau ngày 21 - 1 - 1793.

B. sau ngày 10 -8 - 1792.          D. sau ngày 2-6- 1793.

7. Phái Lập hiến trong cách mạng Pháp đã

A. xử tử vua Lui XVI.

B. thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. đánh bại liên quân phong kiến Áo - Phổ.

D. ban hành chế độ phổ thông đáu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi.

8. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A. giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. xử tử vua Lui XVI, thiết lập chế độ cộng hoà.

C. ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dàn tích cực.

D. đánh tháng thù trong giặc ngoài.

9. Ngày 2 - 6 - 1793 đánh dấu sự kiện?

A. vua Lui XVI bị xử tử.

B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao.

C. phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

D. hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hoà.

10. Rôbespie và phái Giacôbanh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính vì

A. sau khi đưa cách mạng lên đến đỉnh cao, nội bộ phái Giacôbanh chia rẽ sâu sắc.

B. giai cấp tư sản không muốn cách mạng tiếp tục phát triển bởi vì các mục tiêu mà họ đặt ra đả được thực hiện.

C. Rôbespie đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp.

D. phái Giacôbanh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp phát triển.

Hướng dẫn giải

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C C C B B B B C A

 

Các câu hỏi cùng bài học