Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Nửa đầu thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam ở trong tình trạng

A.  khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày càng thêm cực khổ.

B. hoà bình, nhà nước chăm lo xây dựng củng cố đất nước.

C. xã hội ổn định, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm.

D. ý B và C đúng.

2. Giai cấp thống trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm

A. nông dân, công nhân.           C.vua quan, địa chủ, cường hào

B. thương nhân, thợ thủ công.   D. vua quan, thương nhân.

3. Giai cấp bị trị trong xã hội thời Nguyễn bao gồm

A.công nhân và nông dân.

B. thương nhân và thợ thủ công.

C. nông dân, thương nhân và thợ thủ công

D. công nhân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân.

4. Cuộc khởi nghĩa do Phan Bá Vành lãnh đạo diễn ra vào năm

A. 1821.      C. 1831.

B. 1827.      D. 1841.

5. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nổ ra ở ứng Hoà (Hà Nội, năm 1854) rồi lan nhanh ra Hà Nội, Hưng Yên là

A. Lê Văn Khôi.   C. Nông Văn Vân.

B. Cao Bá Quát.    D. Phan Bá Vành

6. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa “phù Lê” ở nửa đầu thế kỉ XIX là

A. Phan Bá Vành. C. Nông Văn Vân.

B. Cao Bá Quát.    D. tù trưởng họ Quách. 

Hướng dẫn giải

1 2 3 4 5 6
A C D A B D

 

Các câu hỏi cùng bài học