Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 108 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảng

A. 3 vạn người,                       C. 5 vạn người

B. 4 vạn người.                        D. 6 vạn người.

2. Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

A. bãi công có tổ chức

B. đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

C. lập ra chính đảng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc.            

3. Tinh cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

A. bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

B. đại đa số nông dân vẫn có ruộng đất để cày cấy nhưng do mất mùa liên tiếp nên cuộc sống khó khăn.

c. nông dân có ruộng, lại có nghề phụ nên đời sống tương đối no đủ.

D. nông dân được hưởng cuộc sống tự do, không bị đế quốc và phong kiến áp bức.

Hướng dẫn giải

1. C

2. B

3. A

Các câu hỏi cùng bài học