Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 101 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Cách mạng Miền Bắc có vai trò như thế nào trong sự phát triển cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà 
A. Có vai trò quan trọng
B. Có vai trò cơ bản
C. Có vai trò quyết định nhất
D. có vai trò quyết định trực tiếp
Câu 2. Cách mạng Miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ? 
A. Có vai trò quan trọng
B. Có vai trò cơ bản 
C. Có vai trò quyết định nhất 
D. Có vai trò quyết định trực tiếp
Câu 3. Trong những năm 1954-1959, nhân dân Miền Nam đã tiến hành
A. Cuộc Đồng Khởi
B. Cải tạo quan hệ Sản xuất
C. đấu tranh chính trị chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
D. xây dựng, phát triển kinh tế văn hoá
Câu 4. Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ 15 ( đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Miền Nam là 
A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang giành chính quyền
B. đấu tranh chính trị đòi Mĩ- Diệm thi hành Hiệp đinh Giơ-ne-vơ
C. đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
D. khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.
Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là 
A. giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
B. làm lung lay tận gốc chính quyê tay sai Ngô Đình Diệm
C. đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Miền Man: từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công
D. dẫn đến sự ra đời của mặt trân dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20-12-1960)
Câu 6. Đường lối thể hiện sáng tạo, độc đáo cảu Đảng ta trong thời kì chống Mĩ, cứu nước là
A. tiến hành cách mạng XHCN ở Miền Bắc
B. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam
C. tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam và các mạng XHCN ở Miền Bắc
D. đánh Mĩ và tay sai, giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất tổ quốc.
Câu 7. Nội dung cơ bản của Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là 
A. Xây dựng XHCN ở Miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà 
B. thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng XHCN ở Miền Bắc
C. Thực hiện nhiệm vụ chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
D. đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và bè lũ tay sai
Câu 8. Thành tựu lớn nhất mà miền Bắc đã đạt được trong thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1961-1965) là gì ? 
A. Bộ mặt miền Bắc thay đổi; đất nước, xã hội, con người đều đổi mới 
B. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao, đủ sức chi viện cho Miền Nam
C. Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển, số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu
D. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổng định đời sống nhân dân 
Câu 9. Âm mưu của Mĩ trong chiến lược : chiến tranh đăc biệt” là 
A. Dùng người Việt đánh người Việt
B. Đưa quân đội viễn trinh và quân đội đồng minh sang xâm lược Việt Nam
C. tiến hành dồn dập, lập ‘ ấp chiến lược” 
D. tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn
Câu 10. Thắng lợi quân sự mở đầu cho cuộc chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” là ở 
A. Bác Ái
B. Ấp Bắc
C. Ba Gia
D. Bình Giã

Hướng dẫn giải

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

D

C

C

A

A

A

B

Các câu hỏi cùng bài học