Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đẩu tiên ở các nước 
A. Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào 
B. Đông Bắc Á như Trung Quốc 
C. Nam Á như Ấn Độ 
D. Bắc Phi như Ai Cập, An-giê-ri 
Câu 2. Ngày 1-1-1959, một cuộc cách mạng đã dành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thâm Mĩ, đó là 
A. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ờ Việt Nam 
B. cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba
C. Cuộc cách mạng ở Lào 
D. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc 
Câu 3. Năm 1960 được gọi là “ Năm Châu Phi “ với 
A. 15 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 
B. 17 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 
C. 19 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 
D. 21 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 
Câu 4. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân bị sụp đổ cơ bản vào thời gian 
A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX
B. đầu những năm 60 của thế kỉ XX
C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX
D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX
Câu 5. Từ những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là 
A. chủ nghĩa thực dân cũ 
B. chế độ phân biệt chủng tộc 
C. chủ nghĩa thực dân mới
D. chế độ bảo hộ 
Câu 6. Sự kiên quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn hệ thống chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đến quốc là 
A. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980
B. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990 
C. Chế độ quân Phiệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ở Công Hoà Nam Phi năm 1993.

Hướng dẫn giải

 

1

2

3

4

5

6

A

B

B

C

C

C

 

Các câu hỏi cùng bài học