Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1.30 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC03) là chất được dùng để trung hoà bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày. Hãy viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng đó. Tính thể tích dung dịch HCl 0,035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hoà và thể tích khí C02 sinh ra ở đktc khi uống 0,336 g NaHC03.

Hướng dẫn giải

NaHC03 + HCl \( \to \) C02\( \uparrow \) + H20 + NaCl

HC\({O_3}^ - \) + H+ \( \to \) C02\( \uparrow \) + H20

\({n_{NaHC{O_3}}} = \frac{{0,336}}{{84}} = {4.10^{ - 3}}(mol)\)

Theo phản ứng cứ 1 mol NaHC03 tác dụng với 1 mol HCl và tạo ra 1 mol C02. Từ đó :

Thể tích HCl được trung hoà :

\({V_{HCl}} = \frac{{{{4.10}^{ - 3}}}}{{0,035}} = {1,14.10^{ - 1}}\) (lít).

Thể tích khí C02 tạo ra :

\({V_{C{O_2}}} = {4.10^{ - 3}}.22,4 = {8,96.10^{ - 2}}\) (lít).

Các câu hỏi cùng bài học