Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1.3 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải thích tại sao dung dịch HCl trong nước dẫn điện, còn dung dịch HCl trong benzen không dẫn điện.

Hướng dẫn giải

Dung dịch HCl trong nước chứa các ion H+ và Cl- (do sự phân li của các phân tử HCl) chuyển động tự do, nên dẫn điện.

Dung dịch HCl trong benzen không chứa các ion, vì các phân tử HCl trong dung môi này không phân li ra ion được, nên không dẫn điện.

Các câu hỏi cùng bài học