Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1.19 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

1. Ở 20°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{7.10}^{ - 15}}} \) = 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{1,5.10}^{ - 14}}} \) = 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường axit: [H+] > [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường kiềm : [H+] < [\(O{H^ - }\)].

Các câu hỏi cùng bài học