Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1.18 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :

Ở 20°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 7.10-15

Ở 25°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1. 10-14.

Ở 30°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1,5. 10-14.

Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt ?

Hướng dẫn giải

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện ỉi của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Các câu hỏi cùng bài học