Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1.14 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong một dung dịch \(C{H_3}\)COOH, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 3.10-3M và nồng độ \(C{H_3}\)COOH bằng 3,97.10-1M. Tính nồng độ mol ban đầu của \(C{H_3}\)COOH.

Hướng dẫn giải

Gọi C là nồng độ moi ban đầu của \(C{H_3}\)COOH, ta có :

\(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

(C - 3.10-3)M         3.10-3M         3.10-3M

C - 3.10-3 = 3,97.10-1 = 397.10-3 

C = 397.10-3 + 3.10-3 = 400.10-3

\( \Rightarrow \) C = 0,4M.

Các câu hỏi cùng bài học