Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài số 6 (Sách bài tập trang 230)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số :

                  \(f\left(x\right)=\dfrac{\tan x+\sin x}{\cot x}\)                 (C)

a) Tìm tập xác định của hàm số đã cho

b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 

c) Biến đổi biểu thức \(\dfrac{\tan x+\sin x}{\cot x}\) thành tích

d) Chứng tỏ rằng điểm \(\left(\dfrac{\pi}{3};\dfrac{9}{2}\right)\) thuộc C

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học