Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài luyện thi môn toán lớp 6

c0948eaeb1f078a5d0cd536e1c78f45d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-03 20:35:39 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuầ Ngày soạ n: 25/09/2017Tiế t: 18 Ngày ki ểtra /10/2017 MA TR KI TRA:Ậ ấđộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộVD th pấ VD cao1. Khái ni ệv p, ợph .ầ Bi cách vi ếm ợb ng hai cách.ằ Hi cách ượtính đúng ốph ủm ợh nữ ạS câuốS đi mố ểT %ỉ câu:1ốS đi m:1ố câu:1ốS đi m:1 câu:2ốS đi m:2ố ểT 20 ệ%2. Các tính ch phép ấc ng, phép ộnhân. Th ựhi các ệphép tính trong pậ ợN. Bi th hi ệđúng th các ựphép tính Bi cách tính ếtoán líợ Th hi đúng ệcác phép tính ềlũy th aừ Th hi ệđúng các phép tính lũy th aề ừS câuốS đi mố ểT %ỉ câu:1ốS đi m: câu:2ốS đi m:2ố câu:3ốS đi m:3ố câu:2ốS đi m:2ố câu:ốS đi m:ố ểT %ỉ ệT ng câuổ ốT ng ốđi mểT %ỉ câu:3ốS đi m: ểT :30%ỉ câu:3ốS đi m: 3ố ểT :30%ỉ câu:3ốS đi m: 3ố ểT :30%ỉ câu:1ốS đi m: 2ố ểT :1%ỉ câu:10ốĐi m: 10ểT :100%ỉ ệTr ng THCS Anh Hùng NúpườH tên sinh: …………………......……….ọ ọL p: ……ớ Ki tra ti tể ếMôn: 6ố ọTh gian: 45 phút (không phát )ờ ềĐi m:ể phê th y, cô giáo:ờ ầĐ BÀIỀCâu1 (2,0 đi m) Cho các nhiên và nh ho ng 15ể ằa) Hãy vi theo hai cách;ế ợb) có bao nhiêu ph .ậ ửCâu (4,0 đi m) Th hi phép tính:ể ệa) 34 121 66 379 b) 25.64+36.25c) 2.52- 36:9 d) 72:{50 [30 (6 2)2]}Câu (3,0 đi m) Tìm nhiên x, bi t: ếa) b) (x 1) 22.2 c) 4x-1 34:32Câu (1,0 đi m) Cho A= ... 2018 và 2019 Hãy so sánh và B................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ BỀ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI B:Ể Câu dungộ Đi mể1 Vi theo hai cách .A {5 ;6 ;7 ;… ;15} ho {xặ N/ 4< x<=15 1Đ đúng ph Aế 12 a) 34 121 66 379 (34 66) (121 379) 100 400 500 0,50,5b) 25.64+36.25 25.(64+36) 25.100 2500 0,50,5c) 2.5 2- 36:9 2.25 50 46 0,50,5d) 72:{50 [30 (6 2) 2]} 72:{50 [30 (4) 2]} 72:{50 [30 16]} 72:{50 14} 72:36 0,250,250,250,253 a) 4ậ 0,50,5 b) (x 1) 2.2(x 1) 3(x 1) 8.3x 24V 25ậ 0,250,250,250,25c) x-1 4:3 x-1 x-1 x-1 x-1 16 x-1 +1V 3ậ 0,250,250,250,254 ... 2018 2A (1 ... 2018) ... 2019 Khi đó: 2A ... 2019 (1 ... 2018 2019 2018 20198 ... 2019 -1mà 2019 Bậ 0,250,250,250,25 Chú ý: sinh làm bài ng cách khác đúng cho đi đaọ ốDUY CHUYÊN MÔNỆ GIÁO VIÊN MÔNỘNguy Văn HyễDUY CHUYÊN MÔN TR NGỆ ƯỜTr ng THCS Anh Hùng NúpườH tên sinh: …………………......……….ọ ọL p: ……ớ Ki tra ti tể ếMôn: 6ố ọTh gian: 45 phút (không phát )ờ ềĐi m:ể phê th y, cô giáo:ờ ầĐ BÀIỀCâu1 (2,0 đi m) Cho các nhiên ho ng và nh 15ố ơa) Hãy vi theo hai cách;b) có bao nhiêu ph .ầ ửCâu (4,0 đi m) Th hi phép tính:ự ệa) 17 162 83 238 b) 15.57 43.15c) 2.5 2- 16:4 d) 52:{40 [30 (6 2) 2]}Câu 3: (3,0 đi m) Tìm nhiên x, bi t: ếa) b) (x 1) 2.3 c) x-1 4:5 2Câu (1,0 đi m) Cho A= ... 2018 và 2019 1. Hãy so sánh và B................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ AỀ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI A:Ể ỀCâu dungộ Đi mể1 Vi theo hai cách .A {4 ;6 ;7 ;… ;14} ho {xặ N/ 4<= x<15 1Đ đúng ph Aế 12 a) 17 162 83 238 (17 83) (162 238) 100 400 500 0,50,5b) 15.57+43.15 15.(57+43) 15.100 1500 0,50,5c) 2.5 2- 16:4 2.25 50 46 0,50,5d) 52:{40 [30 (6 2) 2]} 52:{0 [30 (4) 2]} 52:{40 [30 16]} 52:{40 14} 52:26 0,250,250,250,253 a) 5ậ 0,50,5 b) (x 1) 2.3(x 1) 3(x 1) 27 27.2x 54V 55ậ 0,250,250,250,25c) x-1 4:5 x-1 x-1 25 x-1 25 +2 x-1 27 x-1 +1V 4ậ 0,250,250,250,25A ... 2015 2A (1 ... 2015) ... 2016 Khi đó: 2A ... 2016 (1 ... 2015 2016 2015 2015 ... 2016 -1mà 2016 2V A> Bậ 0,250,250,250,25 Chú ý: sinh làm bài ng cách khác đúng cho đi đaọ ốDUY CHUYÊN MÔNỆ GIÁO VIÊN MÔNỘNguy Văn HyễDUY CHUYÊN MÔN TR NGỆ ƯỜ