Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài kiểm tra tiếng anh lớp 9

91f0ae5d396d10250b01d9059cb78f8b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-17 21:36:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 373 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UNIT 1: VISIT FROM PEN PAL VOCABULARY1. Getting started- Foreign (adj): thu ngoàiộ ướ Pen pal (n) qua thạ ư2. Listen and read- correspond (v): modern (adj):- impress (v): beauty (n): friendliness (n): Mausoleum (n): museum (n): temple (n): Temple of Literature (n): park (n): lake (n):- mosque (n): Primary school (n): trao th tổ ừhi iệ ạn ngấ ược nh p, pả ẹs thân thi nự ệlăngvi tàngệ ảđ n, đi nề ệVăn Mi uếcông viênhồnhà th giáoờ ồtr ng ti cườ peaceful (adj): atmosphere (n): pray (v): vacation (n): at the end of abroad (adv): depend on (v): keep in touch (v): be different from: area (n): recreation (n): worship (n): all the above: yên bình, yên tĩnhkhông khíc nguy nầ ệkỳ nghỉvào cu …ố ho ra ngoàiở ướph thu vàoụ ộgi liên cữ ạkhác iớdi tích, khu cệ ựs gi trí, tiêu khi nự ểs th ph ng, tôn kínhự ụt nh ng đi nói ềtrên3. Speak- Introduce (v): interesting (adj): capital (n): industrial (adj): gi thi uớ ệh n, thú vấ ịth đôủthu công nghi pộ quiet (adj): church (n): especially (adv): yên tĩnhnhà thờđ bi làặ ệ4. Listen- restaurant (n): downtown (n): go through (v): catch (v): close to (adj): nhà hàngkhu ph chínhốđi quab t, pắ ịg iầ pond (n): park-keeper (n): sign (n): Mexico Mexican: exactly (adv): aoồng trông công viênườký hi u, ng hi uệ ệchính xác5. ReadĐệộố religion (n): tôn giáo- in addition: ngoài ra- be divided into: region (n): separate (v): comprise (v):- tropical (adj): climate (n): unit of currency (n): consist of (v): population (n): Islam (n): official (adj): chia thànhượkhu c, mi nự ềtách ra, phân raờbao mồnhi iệ ớkhí uậđ ti tơ ệg cóồdân sốĐ iạ ồchính th cứ Buddhism (n): Hinduism (n): national language (n): simply (adv): widely (adv): instruction (n): primary language (n): secondary school (n): compulsory (adj): second language (n): Ph tạ ậĐ n, giáoạ ộqu ngố ữm cách gi nộ ảm cách ng rãiộ ộs ng nự ướ ẫngôn ng chínhữtr ng trung sườ ỏb bu cắ ộngôn ng th haiữ ứ6. Write- outline (n): ng, dàn bàiề ươ mention (v): p, nh nề ếLanguage focus- Ghost (n): monster (n): concert (n): camp (n): play (n): farewell party (n): maquái tậbu hòa nh cổ ạbu tr iổ ạv chở ịti chia tayệ go shopping (v): make cake (v): hang (v): swimming pool (n): soccer match (n): hometown (n): đi mua mắlàm bánhtreoh iồ ơtr bóng đáậquê nhàS Vo/Vs/ Ves ………..- wish didn’t +Vo am/ is/ are ………..- wish were not +………. Youth and Young Pioneer Associations: Thi niên Ti phongộ badly (adv): u, tấ ệWISH SENTENCES (CAÂU ÖÔÙC)Ñieàu öôùc khoâng coù thaät ôû hieän taïi EX: She is not tall. she wishes she were tall.I don’t know his telephone number. wish knew his telephone number. khi có: I’m sorry/ What’s pity/ It’s pity/… qua khi chuy sang câu “ỏ wish ” câu nêu ng kh ng nh khi chuy sang wish ta thành câu ch ng và ng ượ ạ câu ph nh any khi chuy sang câu “ể wish ”ta thành some would like/ love To V1 wish V2/ ed (boû would like love laáy ñoängtöø coù “to” chuyeån thaønh ñoäng töø ôû coät hoaëc theâm ED) Ngoài cách trên ng ta còn ng trái nghĩa vi thành câu WISHườ ớEx: Lan is bad at English Lan wishes she weren’t bad at Engkish Cách dùng th ph nh is weren’t Ho c: Lan wishes she were good at English Cách dùng trái nghĩa bad good )M trái nghĩa: ừbad good hot warm cool tired well finedifficult easy short tall long shortheavy light expensive cheap slow slowly quick quicklylazy hard working urgly beautiful old new (v t)/ young (ng i)ậ ườthin fat (ng i) thick (v t)ườ ậEXERCISE: Use the correct form of verb in parentheses 1. wish live) ……………. near my school.2. wish know) ……………. her address.3. wish be ……………. taller.4. wish (meet) ……………..her now5. She wishes her father be ……………. here now to help her. 6. wish have ……………………….. more time to do this job. 7. The teacher wishes you work )…………. more than (talk )…………………. 8. wish not live )…………………….. in such noisy city. 9. wish (have )……………………. enough money to buy this book.EXERCISE: Rewrite sentences, using “I wish...”Ví don’t know many English words. wish knew many English words.1. don’t have time to go around the city. 2. wish...................................................................................................................................................3. We don’t have computer therefore we cannot get access to the Internet. wish ................................................................................................................................................... wish WERE Ved V2 didn’t don’t /doesn’t Vo……….. wish V2/Ved ….. am/ is/ are not……………. wish were ………….4. She doesn’t send me her recent photos. wish ...................................................................................................................................................5. My friend doesn’t have money to repair his bicycle. wish ..................................................................................................................................................6. My students don’t speak English fluently. wish ...............................................................................7. My students write lessons slowly. wish ..........................................................................................8. The exercises are long. wish ...........................................................................................................9. The film is boring. wish ..................................................................................................................10. The weather is very hot today. wish ...............................................................................................11. My motorcycle is very old. wish .....................................................................................................12. Everybody in our village is poor. wish ...........................................................................................13. My son plays video games during the day. wish .............................................................................14. He gets up late for class today. wish ...............................................................................................15. My family live in small house. wish .............................................................................................16. This student doesn’t go to school on time. wish .................................................................................17. Many people in Viet Nam don’t have house. wish .......................................................................EXERCISE: Rewrite sentences, using “I wish...”1. I’m sorry don’t have much money. wish....................................................................................2. What pity Mary doesn’t understand me. wish................................................ ......................3. I’m sorry get bad marks. wish...................................................... 4. What pity the weather isn’t fine today. wish.........................................................................5. Sorry forget your birthday wish ……………………………………………………………………………………………………………………6. My mother never has an interesting party. wish ………………………………………………………………………………………7. My father is sick today (well) wish …………………………………………………………………………………………………………………8. These exercises are very long (short) We wish ……………………………………………………………………………………………9. My students are very lazy (hard working) wish …………………………………………………………………………………………10. Her bicycle is old (new) She wishes …………………………………………………………………………………………………………………USED TO BE USED TO 10 Di thói quen trong quá kh không còn hi i: ạS used to V011 Di thói quen hay thích nghi hi ạS be get used to Ving12 Khi vi câu chuy quá kh sang used to ta chuy ng quá kh “V2 ed sang ng nguyên và các tr ng ch th gian (always usually, often …) cóế Ví sometimes went to the market with my grandma when was young. used to go to the market with my grandma when was youngEXERCISE: Use “used to” or “be used to”1. They are used to /used to go to Da lat in Summer.2. They are used to used to playing soccer in the park.3. am used to used to getting up early.4. Tom is used to used to .do his homework in the evening.5. Lan is used to used to writing to Maryam.6. He is used to used to work at night.7. Did they use to /Are they used to watching T.V?8. Is she used to Did she use to playing badminton?9. My father is used to used to come home late.10. She is used to used to go swimming in the afternoon.EXERCISE: Rewrite the following sentences with “used to”:1. They lived in Ha Noi some years ago. ………………………………………………2. John stopped smoking ……………………………………………………………………………3. Miss Chi taught us English when we were students ……………………………………………………4. Ronaldo was football player 10 years ago …………………………………………………………5. My father often took me to the city when was child ……………………………………………………………………………6. He was secretary for my company ………………………………………………………7. Linda is no longer late in class. Linda used………………………………………………………8. Her brother no longer smokes cigarettes. Her brother used …………………………………………9. He often fed the pigs when he was young. He used ………………………………………………10. This city had old buildings, but none can be found nowadays. There used ………………………………………………………EXERCISE: Use the correct form of the verbs: 1. He used to (eat) ______________ dinner at o’clock2. When was young, used to (swim) _______________3. He used to (like) ______________ her but he doesn’t any more.4. Don’t worry. Some day you will get used to (speak) ______________ English.5. She can’t get used to (study) ________________ 6. He used to (dance) ______________ every night, but now he studies.7. She is used to (sleep) _________________ late on weekends.8. Mary is used to (eat) ________________ Chinese food now.9. She finally got used to (eat) _______________ our food.10. John is used to (swim) ________________ every day.11. George is used to (eat) __________________ at 7:oo pm12. We (got used to (cook) _________________ our own food when we had to live alone.13. Mary was used to (drive) _________________ to school14. have tried but can’t get used to (live) ____________ with such man.15. found it hard to get used to (work) ______________ with him at first.16. These foods are used to (feed) ________________ the animals.17. The man is used to (read) ________________ his newspaper in the morning.18. The government used to (restrict )________________ these pills.19. John was used to …………..(eat) at noon when he started school .20. We used to …………….. (eat breakfast at six o’clock.21. When Mary was young She used to …………...(swim) every day.22. Ben used to ………..…(like) Helen, but he doesn’t any more.23. Don’t worry. Some day you will be used to ………..(speak) Span.24. Mai can’t be used to ………………(work)25. Peter used to …………..…(dance) every night ,but now he studies.26. Hoa is used to ………..…(sleep) late on weekends.TEST YOURSELF 1 Pronunciation. Find the word that has the underlined letter(s) pronounced different from the others 1/ a. inv te b. ck c. cket d. tchen2/ a. ck b. sh ck c. bl ck d. pr gram3/ a. b. c. d. tch4/ a. gr ee b. ee th c. ee d. kn ee5/ a. gn b. gh c. d. nd Find the one choice that best completes the sentences Vocabulary. 6/ love this city The sights of it make deep _____ on me. a. impress b. impressed c. impressing d. impression7/ Miss Hoa is very ______. She goes to church every morning. a. religious b. religiously c. religion d. religioner8/ My pen-pal and have corresponded for over years and we really enjoy our______ a. friend b. friendly c. friendship d. friendily9/ The ______ religion of Malaysia is Islam. a. office b. official c. officer d. offician10/ Like VietNam, Malaysia is _____country. a. tropical b. tropie c. tropies d. tropically11/ The Malaysia unit of currency is the______ a. riel b. dollar c. ringgit d. pesco12/ We often have summer______ a. holiday b. vacation c. semester d. and are correct13/ You can take part in sports activities or not that depends on you. It’s _______ a. optional b. forceful c. compulsory d. required14/ Mai is Buddhist. She often goes to ______to pray. a. church b. pagoda c. temple d. mosque Grammar structures.15/ It’s very kind_____you to help us. Thanks lot a. for b. to c.with d. of16/ The hospital building is divided_____four sections a. in b. into c. to d. about17/ Did he ____ live in the country when he was young? a. use to b. used to c. get used to d. be used to 18/ Tam wishes his father____here now. a. is b. were c. will be d. would be19/ What is pity! Lan can’t come with us. We all wish she _____ a. would b. should c. could d. can20/ wish _____get good marks for the coming exam. a. can b. could c. should d. will21/ When was child, my family______ go to Dalat for summer vacation.a. are used to b. get used to c. use to d.used to22/ He is small boy. He has to depend ______his parents. a. on b. to c. with d. for23/ Maryam was really impressed ______ the beauty of the city. a. of b. by c. with d. for24/ We were having dinner when the telephone______ a. ring b. ringing c. rang d. was ringing 25/ wish were little taller. I______too short. a. am b. was c.were d. would be 26/ Tom wishes he could help his sister with her homework, but he______ a. could b. can c. couldn’t d. can’t27/ What do you do? ______ a. have party b. am worker c. play tennis d. will go out28/ She arrived______ four o’clock ______ the afternoon. a. at on b. in in c. at in d. on in29/ He was tennis player when he was young. He_____tennis when he was young a. plays b. used to play c. has player d. likes to play 30/ My sister is studying hard______her exam. a. in b. for c. at d. to31/ used to go to school in the afternoon, but now _____any more. a. don’t b. do c. didn’t d. did32/ It rained heavily while I_____ last night. a. sleep b. slept c. sleeping d. was sleeping33/We wish he could go to the cinema with us. But he ____. What pity!a. can b. can’t c. could d. couldn’t34/ I_____school at the age of six in the countryside. a. start b. had started c. started d. starting35/ have studied English _____ more than three years. a. for b. in c. since d. at36/ Hurry up! We don’t have enough time. If only we______more time we could take some more photographs. a. had b. have c. had had d. would have.37/ _____ does it take to get to Liverpool from here? a. how high b. how long c. how much d. how often38/ have pet dog and my friend______too. a. have one b. has it c. has one d. have it39/ Every afternoon she ______for walk in the garden. a. will go b.is going c. goes d. have gone40/ Each of the football players ______ over 150 pounds. a. weigh b. weighs c. are weighing d. weights Identifying mistakes.Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.41/ She wishes he will stop making noise when she is working d42/ Tom uses to wear glasses but he doesn’t now. d43/ This book consists about three parts introduction, development and conclusion. d44/ Mai and me would like to join the English speaking club. d45/ During the game, the rain starting so we had to stop suddenly d46/ When will you spend your summer vacation In Nha Trang. d47/ He is not enough tall to reach the top shelf. He wishes he were taller 48/ There is an English examination in Friday November the twentieth. d49/ He speaks French so couldn’t understand. wish could understand him. d50/ Childs mustn’t cross busy streets which are full of traffic. d Reading comprehension.Read the passage carefully. Then decide whether each of the statements below is TRUE (T), or FALSE (F).Indonesia is an island nation in Southeast Asia. Its official name is the Republic of Indonesia. It is membercountry of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). The country's total area is 1,904,443 sq km. LikeVietnam and other countries in Southeast Asia, Indonesia enjoys tropical climate. The rupiah is the officialmonetary unit of Indonesia, consisting of 100 sen.The capital of Indonesia is Jakarta and it is also the largest city in the country. Other big cities are Bandung,Surabaya, Medan, Palembang... The population in 2004 was about 238,500,000. Indonesia is the world's fourthmost populous country after China, India, and the United States. Islam, which is over eighty per cent of thepopulation practice, is the country's official religion. In addition, there are other religions such as Protestantism,Catholicism, Buddhism, Hinduism...The national language is Bahasa Indonesia, which is modified form of Malay. Besides, about 300 otherlanguages and dialects are spoken. English is increasingly used as the language of business.1. Indonesia is located in Southeast Asia. _____2. All the countries in Southeast Asia enjoy tropical climate. _____3. Islam is the only official religion in Indonesia. _____4. There are more people in Indonesia than in the USA. _____5. Indonesia is one of the countries of ASEAN. _____6. The Indonesian unit of currency is sen. _____7. Islam is the most common religion in Indonesia. _____8. Bahasa Indonesia is the only language spoken in Indonesia. _____Use the following cues to write letter to your friend: arrive Thap Cham train station pm late last Saturday. My uncle Hung meet me there. He/ take/ me home taxi. I/ visit/ the Cham Tower/ the beaches. go/ to Vinh Hy Beach, too. It be/ beautiful.Yesterday my uncle go Phan Rang supermarket. buy lot souvenirs there. eat/lots/ food. enjoy/ it very much.I like grapes/ best. I/ leave/ Phan Rang next Saturday. I/ happy. People in Phan Rang/ be/ very nice/ friendly.The food be/ delicious and the air be/ pure. The train /arrive home pm. Please pickme up at Hanoi train station.Start your letter like this: Dear Nga,……… .....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….…………………………………………………………………………………………….....…………..………….....................….………………………………………………………………………………………… I’m looking forward to seeing you soon. See you then. Love, Hoa TEST YOURSELF 2Choose A, B, or to complete the following sentences.1. Malaysia is divided ________two regions.A. to B. on C. in D. into2. Her religion is Islam, so she often goes to the ________ to pray. A. church B. pagoda C. temple D. mosque3. Mary was really ________ by the beauty of Hanoi. A. impress B. impression C. impressive D. impressed4. The United States has ________ of around 250 million. A. population B. separation C. addition D. introduction5. Mathematics and Literature are ________ subjects in high schools. A. adding B. compulsory C. optional D. religious6. It’s very kind________ you to say so! A. in B. to C. for D. of7. Can you tell me how many chapters this book consists ________?A. of B. to C. with D. in8. Vietnamese people are very ________ and hospitable. A. friend B. friendless C. friendly D. friendship9. They were welcomed by friendly ________ in Vietnam. A. air B. matter C. impression D. atmosphere10. wish Susan ________ harder for her examination. A. will work B. worked C. has worked D. works11. What were you doing when he ________? A. comes B. to come C. came D. coming12. It seems difficult for us ________ abroad at the moment. A. go B. to go C. went D. gone13. There used ________ movie theater here, but it closed long time ago. A. be B. to be C. being D. been14. come from Vietnam so am not used to ________ on the left. A. drive B. drove C. driven D. driving15. Although we are far away from each other, we still ________ A. keep in touch B. say hello C. keep together D. keep on16. Music and painting are ________ subjects. A. option B. optional C. optionally D. optioning17. The children are playing ________ in the schoolyard. A. happy B. happily C. happiner D. happiness18. wish they ________ here tomorrow. A. will come B. would come C. come D. cameFill in each gap with suitable preposition.19. Maryam was really impressed ________ the beauty of Hue.20. It seems difficult ________ me to meet her now.21. He doesn’t depend ________ his parents.22. If you have any trouble, ask ________ help.23. This guidebook is full ________ useful information.24. We still keep in touch ________ each other although we live away ________ each other.25. He will go to China ________ the end ________ this week.26. She went out ________ saying word.27. What do you often do ________ the weekends?28. She was born ________ 15 th September ..Put the verbs in brackets in the correct form29. They used to ________________ swimming in the afternoon. go )30. He wishes he ________________ doctor. be )31. Is Lan used to ________________ to Maryam? write )32. They ________________ their work yet. not finish )33. wish they ________________ here tomorrow. be )34. would rather you ________________ the test well. (do)35. It’s time we ________________ the bus. catch )36. Is Lan used to ________________ up early? get )37. wish they ________________ here next time. be )38. It’s time we ________________. go )Make sentences with wish” based on the given situation:39. What pity! You aren’t here with us now. _______________________________________________40. The naughty boys always draw on the wall. _______________________________________________41. I’d like my father to give up smoking. _______________________________________________42. He doesn’t help his mother with housework. ____________________________________________43. can’t swim. _______________________________________________44. My friends often go on camping trip without me. _______________________________________45. must go now. _______________________________________________46. He always goes to school late. _______________________________________________47. My brother is too short to play basketball. _______________________________________________48. don’t have enough money to help you. _______________________________________________Rewrite each sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same:49. John smoked lot year ago, but now he doesn’t smoke any more. John used _______________________________________________50. How long is it since you saw Tom? When ________________________________________51. He can’t pass the examination. He wishes________________________________________ 52. We can’t go out because of heavy rain. We wish ________________________________________53. don’t like you to come to class late. I’d rather you________________________________________54. What pity! He can’t come here. wish________________________________________55. They often went to Vung Tau at weekends. They used ________________________________________56. I’m sorry, can’t help you. wish________________________________________Read the information, then answer the questions :THAILAND1. Location:Southeast Asia2.Area:513,115 sq.km3.Population:over 62 million4climate:tropical 5.Unit of currency: baht6.Capital city: Bangkok7.Oofficial religion: Buddhism8.National language: Thai1.Is the climate in Thailand different from the one in Vietnam? ->…………………………………………………………2.What is the official religion in Thailand? ->…………………………………………………………………………………………3.Name the capital of Thailand? ->…………………………………………………………………………………………4.What is the population of Thailand? ->…………………………………………………………………………………………From the cues given, write letter to your family .1. arrive Nha Trang bus station p.m on Sunday afternoon.2. Uncle Hung meet bus station.3. He take home motorbike.4. After dinner Quynh walk around drink coffee café the city center.5. been several places Nha Trang such as Oceanic Institute Giant Buddha Nha Trang beaches.6. tried lot seafood specialities.7. We go Vinperland tomorrow.8. enjoy everything here.9. leave Nha Trang Tuesday.10. Please pick me train station p.m Dear Mom and Dad,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bye, Mom and Dad. miss you.

Trung tâm Khoa học Tính toán - Trường ĐHSP Hà Nội © 2016 - 2021