Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài kiểm tra HSG Môn tiếng anh 12 học kỳ 1 có đáp án (3)

b373adf06c254e5583bd3657c471c663
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-10 21:22:19 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 372 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHRASES AND CLAUSES OF RESULTI. Phrases of result:C ch qu th ng có “too’ ho “enough”ụ ườ ặ1. Too: (quá, không th )ểS be (look, seem, become, get…) too adj (for O) to inf (th ng) too adv (for O) to infườ“ too th ng dùng trong câu có nghĩa ph nh.ườ ượ ị2. Enough: …đ có thủ ểS be adj enough (for +O) to infS (th ng) adv enough (for +O) to infườII.Clauses of result1. SO….THAT( quá mà)ế ỗS be so +adj that +S VS V(th ng) so adv that Vườ đt trong nh chính là đt ch tri giác nh look, seem, feel, taste…” ta ưdùng công th nh “be So”ứ ưEg: The little girl looks so unhappy that we all feel sorry for her. tr “ế ướ So có many, much, few, little thì ta có trúc.ấS so many/ few dt nhi that Vế ượ ềEg: had so few jobs that it wasn’t difficult to select one.S so much/ little dt không that Vế ượEg: He has invested so much money in the project that he can’t abandon it now. trúc khác So…That “ộ ủS so adj dt ít that Vế ượ Eg: It was so hot day that we decided to stay indoors.2. SUCH THAT (quá…đ mà)ế ỗS such (a/an) adj that VEg: It was such hot day that we decided to stay at home.She has such execptional abilities that everyone is jealous of her.PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION1. Phrases of concessionIn spite of N/ phrase/ gerund phraseDespite <=>2. Clause of concessionAlthoughThough V, VEventhough <=> No matter who/ what/ when/ where/ why/how(adj, adv) VWhatever (+N) V nh ng “ệ No matter ho whatever th ng tr nhườ ượ ướ ệđ chính.ềEg: No matter who you are, still love you. Whatever others may say, you are certainly right.CLAUSES AFTER AS IF, AS THOUGH,IT’S HIGH TIME. IT’S TIME, WOULD RATHER1. Clause after As if, as thoughS Vsimple present as if (past subjunctive) As though 2; be => wereS V(past) as if (past perfect) As though (had V3) ch hđ ra tr hđ mđ chínhướ Eg: She acts as if she were rich. Tom looked tired as though he had worked very hard.2. Clauses after “It’s time, it’s high time” (đã lúc)ớ (di tg mà vi nên làm ngay)ễ ượa. Followed by past tense with present meaningIt’s time (past simple)It’s high time 2, be=> wereb. Followed by infinitiveIt’s time (for O) infinitiveIt’s high timeEg: It’s high time you started to work. It’s high time for her to go to bed.3. Clauses after Would rather” (mong mu n)ốa. Mong mu ng laiố ươS would rather (that) (not) +V present (bare inf) Eg: would rather (that) you call me tomorrow. would rather you not call me next Sunday.b. Mong mu hi i(trái th không có th t)ố ậS would rather (that) (past subjunctive) 2, be => wereEg: Jane would rather that it weren’t winter now.c. Mong mu quá kh (trái th không có th t)ố ậS would rather (that) past perfect (Had +V3)Eg: would rather had passed my last exam. Would rather còn dùng trong các trúc sauượ :S would rather(not) (bare inf)…(than)…(t ng lai/hi ươ ệt i)ạEg: would rather stay at home tonight. John would rather go to class tomorrow than today.S would rather (not) have V3…(than)… (quá kh )ứEg: John would rather have gone to class yesterday than today. Mary would rather not have gone to class yesterday.CLAUSES OF REASON1. Khái ni m:ệ nh tr ng ng ch lý do/ nguyên nhân là nh nghĩa cho nh chính ng ằcách xác nh lý do/ nguyên nhân mà hành ng nh chính th hi n.ị ượ ệ2. Các th ng dùng:ừ ườ nh tr ng ng ch lý do th ng ng các trong các liên sau:ệ ườ ượ ừBecause, for, since, as, in as much as, now that, seeing that (đ có nghĩa là “b vì”)ề ở(Trong tr ng nh tr ng ng ch lý do thìườ as mang nghĩa là “B vì”ở Trong tr ng ườ ợm nh ch th gian thìệ as có nghĩa là “Khi”)Ex: Because she is old, she retires.Now that my mother has been away, am cooking by myself. => 1: Liên ch lý do/nguyên nhânừ "for" th ng không ng câuườ ầEx: They cancelled the match for it rained heavily. Câu có ch nh tr ng ng ch lý do không thay ng nghĩa khi ta liên ỏt ch lý doừ (because, for, since, as, in as much as, now that) nh này và thêm liên ch ếquả (so) vào tr nh kia.ướ Ex: They cancelled the match for it rained heavily It rained heavily so they cancelled the match. Because she is old, she retires. She is old, so she retires Now that my mother has been away, am cooking by myself. My mother has been away so am cooking by myself di lý do, ta còn có th ng các gi sau đây:ể Because of On account of By dint of (th ng dùng nghĩa t)ườ Noun/V-ing (phrase) Due to (th ng dùng nghĩa u)ườ Owing to By virtue of Ex: By dint of working hard, he earns much money. Since he works hard, he earns much money. Due to the snow, the train couldn’t run. => 2ư BA HÌNH TH CHUY NH THÀNH DANH DANH NG TỨ nh đế cùng ch ngủ ta ng chính nh đó thêmấ –ingEx: Because she is old, she retires Because of being old, she retires (Because of her old age, she retires) nh đế khác ch ngủ và ng chính làộ "be", ta bi tính sau đó thành danh tế ừEx: Because her child is ill, she stays at home. Because of her child illness, she stays at home nh đế khác ch ngủ và ng chính làộ ng th ngộ ườ ta bi nế ng tộ đó thành danh từEx: Because it rained heavily, they cancelled the match. Because of the heavy rain, they cancelled the match. GI (PREP) THÀNH LIÊN (CONJ):Ổ chuy câu thì ph xác nh ịđ các sau: Subject, Verb và Tenseầ Ex: By dint of working hard, he earns much money. Since he works hard, he earns much money KHI TA THÊM “THE FACT THAT” VÀO SAU CÁC GI :Ớ Because of, on account of, by dint of, due to, owing to, by wirtue of… thì chúng có th ngể ượ ụgi ng nh các liên là theo sau nó là nh .ố ề“Because of the fact that” “Because”Because of the fact that ClauseEx: Because she is daughter of rich man, he wants to marry herBecause of the fact that she is daughter of rich man, he wants to marry her.I/ Vi câuế ạ1. Because Mr Ha has no money, he has no friends no love. .........................................................................................................................2. Although we admire his intelligence, we can’t stand his selfishness. ...........................................................................................................................3. In spite of working very hard, they got in stuck in solving the problem. .............................................................................................................................4. Because of the bad character, Susan can’t keep her position in that company. ...................................................................................................................................5. They feel disappointed because they can’t sell their house with reasonable price. ....................................................................................................................................6. They are broke now because of spending too much at gambling. ......................................................................................................................................7. Thomas looks tired because of having to study hard for the next exam. ..........................................................................................................................................8. The meeting was delayed because of the chairman’s lateness. ............................................................................................................................................9. She smiled happily although she was cheated by the man. ..........................................................................................................................................10. Despite taking the raincoat, they got wet. ..............................................................................................................................................11. Hung was the one who left home the latest because he was busy. ................................................................................................................................................12. Because of the rain, No plane could take off. .......................................................................................................................................................13. Despite running very fast, John came to class late yesterday. ..........................................................................................................................................................14. Though they thought carefully before working, they made terrible mistake. ........................................................................................................................................................15. Although Ha noi isn’t the biggest city in Vietnam, It is the heart of the country for thousands year. ............................................................................................................................................................ 16. In spite of knowing her for long time, can’t understand her.............................................................................................................................................................17. The students couldn’t understand the lesson well because of their teacher’s unclear explanation. ............................................................................................................................................................18. People poured to the South because of thinking that they can earn money more easily there.............................................................................................................................................................19. will still wait for you although am disappointed with you.............................................................................................................................................................20. They will never get on well again although they have apologized each other.............................................................................................................................................................21. She laughed at him because he was stupid.............................................................................................................................................................II/Ch đáp án đúngọ1. Mary hurried, ................she was late.A. because of B. because C. despite D. although2. We can’t listen to the music, ....................the noise from the next room.A. because of B. because C. despite D. although3. .......................he has started many times, the engine couldn’t start.A. because of B. because C. despite D. although4. ....................their lateness, their teacher let them stand outside the classroom.A. because of B. because C. despite D. although5. Mary learns English well, .....................she often practices it regularly.A. because of B. because C. despite D. although6. They lose the way back to their hotel, ......................having forgotten the map of the city at their room.A. because of B. because C. despite D. although7. ..............the daughter sickness, they decided to delay their holiday.A. because of B. because C. despite D. although8. Lien’s parents felt unhappy, ...............her failure at the exam.A. because of B. because C. despite D. although9. Nga, .............family is going to move to the South, wanted to have farewell party to her friends.A. who B. whose C. whom D. which10. Nga, ...............I met at Loan’s house last week, is second year student. A. who B. whose C. whom D. which11. The pupil .................won the prize is our headmaster’s son.A. who B. whose C. whom D. which12. Do you know person ..................can repair this bike.A. who B. whose C. whom D. which13. Mai doesn’t want to come in because she is afraid ............the dog.A. in B. at C. by D. of14. Feeling tired stayed ..............bed late.A. in B. at C. by D. of15. The school is famous .........................its tied regulations of the teacher.A. in B. for C. at D. from16. Many students in Thing long are bad ..........English because of their laziness.A. in B. for C. at D. from17. His parents are surprised at his .............................A. Succeed B. Successful C. success D. successfully18. She smiled .........................because she was defeated.A. happily B. unhappily C. happy D. unhappy19. Because of her ....................., no one can teach her.A/laziness B. lazy C. lazily D. 20. By the time they arrived, the train ..............................A. left B. was leaving C. has left D. had left