Bài kiểm tra HSG Môn GDCD 9 học kỳ 1 có đáp án

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-10 21:11:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠ THI CH SINH GI NHỀ ỈNĂM 2015 2016ỌMôn: GDCD 9ớTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giaoờ ờđ )ềNgày thi: 24 tháng năm 2016=================Câu 1. (6,0 đi m)ể Em tán thành hay không tán thành nh ng quan đi nào sau đây? Vì sao?ớ ểa) Ch nh ng ng có ch c, có quy ph chí công vô ;ỉ ườ ưb) Ng ng chí công vô ch thi cho mình;ườ ệc) sinh còn nh tu thì không th rèn luy ph ch chí công vôọ ượ ất ;ưd) Chí công vô là ph ch công dân;ư ủđ) Chí công vô ph th hi nói và vi làm.ư ệNêu hành vi bi hi tính chí công vô và hành vi bi hi tínhể ứthi chí công vô .ế ưCâu 2. (4,0 đi m)ểEm hãy tên ch qu mà Vi Nam là thành viên (ghi rõ tên vi tể ắc ch đó ng ti ng Anh). Nêu công trình tác gi ta cácủ ướ ớn trên th gi i, trong đó có công trình th hi bàn nh Ninh đãướ ượ ắđem hi qu kinh cao, góp ph làm tăng tr ng kinh xóa đói, gi mạ ưở ảnghèo cho nhân dân.Câu 3. (6,0 đi m)ểa) Em hãy ng các cho n: Căng th ng, tác, mâu thu n, chi nẳ ếtranh, phát tri nể hoàn ch nh đo văn sau:ể ảQuan ngh và đi ki các cùng …..…… (1)……..ệ ướ…, ……… (2) …………. t; hi bi nhau, tránh gây…………ề ẫ(3)…..…,……… (4) …………. nguy ………… (5) ………………..ẫ ơb) Em hãy ho ch ho ng th hi tình ngh thi nhiậ ếcác tr ng khác, ph ng khác ho khác. qu th vườ ươ ướ ềnh ng vi làm th hi tình ngh sinh tr ng em.ữ ườCâu 4. (2,0 đi m)ểEm hãy nêu nghĩa truy th ng quê em (phong c, pủ ậquán, truy th ng, trò ch dân gian …) và gi thi nh ng đi nễ ảc truy th ng đó bè cùng bi t.ủ ếCâu 5. (2,0 đi m)ểEm hãy quán u, và nêu tác chúng.ể CHÍNH TH CỀ Ứ=======H t=======ếThí sinh không ng tài li u, giám th coi thi không gi thích gì thêmượ ảUBND NH NINHỈ ẮS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ NG CH MƯỚ ẤĐ THI CH SINH GI NHỀ ỈMôn: GDCD-L 9ớ(H ng ch có 02 trang)ướ ấCâu (6,0 đi m)ể* Tán thành quan đi (d) và (đ): (1,0 đi m)ớ ể* Không tán thành các quan đi a), (b) và (c): 1.0 đi m)ớ ể* Gi thích: ả- Quan đi (a): Vì chí công vô là ph ch và thi tể ếđ ng ch không ch ng có ch c, có quy n.( 0,5 đi m)ố ườ ườ ể- Quan đi (b): Chí công vô đem ích cho th và ng ng xã i.ể ộM ng chí công vô thì giàu nh, xã p, côngọ ườ ướ ẹb ng, cu ng nhân dân no, nh phúc.( 0,5 đi m)ằ ượ ể- Quan đi (c): Ph ch chí công vô rèn luy ngay khi cònể ượ ừnh thông qua nói và vi làm ng ngày, trong quan ng iỏ ườxung quanh trong gia đình, nhà tr ng và ngoài xã …).(0,5 đi m)ở ườ ể* Nêu ượ hành vi bi hi tính chí công vô và hành vi bi hi nể ệđ tính thi chí công vô ư- Nêu hành vi bi hi tính chí công vô (1,25 đi m)ượ ể- Nêu hành vi bi hi tính thi chí công vô :( 1,25 đi m)ượ ểCâu 2. (4,0 đi m)ể* tên ch qu mà Vi Nam là thành viên (nói rõ tênể ượ ảvi ti ng Anh ch đó): ứ- tên ch qu mà Vi Nam là thành viên: 1,25 đi m)ể ượ ể- Ghi rõ tên vi ti ng Anh ch đó: (1,25 đi m)ế ểĐáp án sinh ch n. Ví tên ch qu mà Vi tở ệNam là thành viên nh Liên hi qu cệ UN ), ch Th gi iổ (WHO), QuỹNhi ng Liên Hi Qu cồ (UNICEF), ch Liên hi qu cổ ng th vàề ươ ựnông nghi (FAO), ch Liên hi qu giáo c, khoa và văn hóa ọ(UNESCO), ch th ng th gi (WTO) …ổ ươ ớ* tên công trình tác gi ta các n, trong đó cóể ướ ướ ạcông trình th hi bàn nh Ninh đã đem hi qu kinh cao,ượ ếgóp ph làm tăng tr ng kinh xóa đói, gi nghèo cho nhân dân: (1,5 đi m)ầ ưở ểL ý: thi công trình tác gi ta các n.ư ướ ướ ạCâu 3. (6,0 đi m)ểa) 2,5 đi mể1. tácợ 2. Phát tri nể 3. Căng th ngẳ4. Mâu thu nẫ 5. Chi tranhếb) 3,5 đi mể* Xây ng ho ch ho ng ngh bao các sau: 2ự ượ ủđi m)ể- Tên ho ng.ạ ộ- dung, bi pháp ho ng.ộ ộ- Th gian, đi ti hành.ờ ế- Ng ph trách, ng tham gia.ườ ườ* Nêu qu th nh ng vi làm th hi tình nghượ ịc sinh trong tr ng: (1,5 đi m)ủ ườ ểCâu 4. (2,0 đi m)ểĐáp án sinh phát tri duy, ch n:ở ọ* Nêu nghĩa truy th ng quê ng: đi m)ượ ươ ể* Gi thi nh ng đi truy th ng đó: (1ớ ượ ẹđi m)ểCâu 5. (2,0 đi m)ể* thi là 04 quán u, và nêu tác chúng: ượ ủL :- quán u, c: đi m)ư ượ Nêu tác chúng: đi m)ạ