Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài kiểm tra 1 tiết môn toán 12

a59fe4bdefe7fe578acc04a83372cc3a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-28 13:15:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT QU THÁIƯỜ ỐT TOÁNỔ KI TRA TI CH NG IỂ ƯƠGI TÍCH 12ẢTh gian: 45 phút (Không th gian phát )ờ ềMã thi ềM uẫH và tên:ọ …………………………………. p:ớ ……………... SBD: ……..………Câu 1. Hàm ố3 2( 2018f x= ngh ch bi trên kho ng nào đây?ị ướA. ()0;2 B. (); .- C. ()2; .+¥ D. ()2014;2018 Câu 2. Hàm nào đây ng bi trên các kho ng xác nh chúng?ố ướ ủA. 22 .y x= B. 33y x= C. 1.1xyx -=+ D. 1.1xyx +=-Câu 3. Cho hàm )y có ng bi thiên nh hình ẽHàm đã cho ngh ch bi trên kho ng nào đây?ố ướA. (); .- B. ()0;1 .C. ()0; .+¥ D. ()1;1 .- Câu 4. Giá tr hàm sị ố3 22 36 10y x= làA. 71. B. 2. C. 54.- D. 3.- Câu 5. Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ{}\\ 1¡ và có ng bi thiên nh hình .ả ẽHàm đã cho có bao nhiêu tr ?ố ịA. 1. B.2. C.3. D. 0. Câu 6. Cho hàm )y có hàm ạ()()()22' .f x= đi tr hàm làố ốA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 7. Giá tr nh ấM hàm ố4 22 3y x= trên đo 0; 3é ùê úë làA. 9.M= B. 3.M C.6.M= D. 1.M= Câu 8. chuy ng theo quy lu ậ3 219 ,3S t-= ớt (giây) là kho ng th gian tính ừlúc chuy ng, ộS (mét) là qu ng ng đi trong kho ng th giann đó. Trong ườ ượ ờkho ng 13giây, nh làả ậA. ()789 .m B. ()81 .m C. ()216 .m D. ()400 .m sTrang Mã thi 261ềCâu 9. Giá tr nh nh và giá tr nh hàm ố24y x= làầ ượA. min max0; 2.y y= B. min max2; 2.y y=- =C. min max2; 2.y y=- D. min max0; 2.y y= =Câu 10. Ti ngang th hàm ố1 33xyx+=- là A. 3.y= B. 1.3y= C. 3.y=- D. 1.y= Câu 11. th hàm ố221xyx=+ có bao nhiêu ng ti n?ườ ậA. 1. B. 2. C. 3. D. 0. Câu 12. Cho hàm )y có ng bi thiên nh hình ẽM nh nào đây Sai?ệ ướA. th hàm có ti ngồ ườti ngang ậ2018.y= B. Hàm ạ0.x= C. Hàm có hai tr .ố ịD. Hàm ti ạ03.x= Câu 13. ng cong trong hình là th hàm nào iườ ướđây?A. 22 1.y x= B. 22 2.y x=- -C. 22 1.y x=- D. 1.1xyx +=-Câu 14. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên sauả ếPh ng trình ươ4 0f x+ có bao nhiêunghi m?ệA. 2. B. 3. C. 4. D. 0. Câu 15. ọ()0 0;M là to giao đi aạ ủđ ng th ng ườ ẳ()d có ph ng trình ươ1y x= vàđ ng cong ườ()C có ph ng trình ươ33 2.y x= Tính ng .S A. 1.S= B. 3.S= C. 1.S=- D. 5.S= Câu 16. Ti tuy th hàm ố32y x= đi có hoành 1x có ph ng trình làươA. 1.y x= B. .y x= C. 1.y x= D. 2.y x= Trang Mã thi 261ềCâu 17. Có bao nhiêu giá tr nguyên tham ốm hàm ố4 23 (7 2y m=- có đúngba tr A. 4. B. 8. C. 7. D. 5. Câu 18. Cho hàm ố()3 2( 0)f ax bx cx a= có th nh hình .ồ ẽM nh nào đây đúng?ệ ướA. 0, 0, 0.a d< B. 0, 0, 0, 0.a d< C. 0, 0, 0.a d> B. 0, 0, 0, 0.a d< >Câu 19. Cho hàm ố3 2(4 9) 5y mx x=- ớm làtham Có bao nhiêu giá tr nguyên hàm ngh ch bi nể ếtrên kho ng ả(); ?- +¥ A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 20. Cho hàm ố()y x= liên trên và có th hàm sồ ố()'y x= nh hình vư hàm ặ2( .2xg x= Hàm ố()g đi nào đây?ạ ướA. 1.x=- B. .x a= C. 1.x= D. 2.x= Trang Mã thi 261ề