Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÌNH HỌC 11

38336463323238653238396332653464663931666239613961393733383464653339326263643233326266643033326363313434336138336363623235353263
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:08 PM ngày 2-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 2.13. Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào có nghi m?ươ ươ ệA. sin 2x B.4 sin cos 6x x C.1 1cos 34 2x D. 22 tan tan 0x x Câu 2.14 Nghi ph ng trình ươsin cos 2x x là :A. ,2x k Z B.2 ,x k ZC.2 ,4x k Z D.2 ,4x k ZCâu 2.15. Tìm giá tr ph ng trình ươ2 sin 0m x có nghi m.ệA.2; 2m B.2; 2m C. 1;1m D.;m  Câu 3.1 Hàm ố2cos cosy x xác đnh khi:ịA.,2x k Z B.,x k ZC.0x D.2 ,x k Z Câu 3.2 xác đnh hàm ố21cot1 tany xx  là:A.\\ ,2kk   ¡Z B.\\ ,2k k    ¡ZC.\\ ,k k¡Z D.\\ ,2k k    ¡ZCâu 3.3 Trong các kh ng đnh sau, kh ng đnh nào đúng?ẳ ịA.Hàm ốcos 3y x là hàm ch n. Hàm ốsiny x là hàm ch n.ố ẵC.Hàm ố2sin 3y là hàm D.Hàm ố1 cosy x là hàm .ố ẻCâu 3.4 nghi ph ng trình ươsin(2 14x thu đo ạ0; là:A.1 B.2 C.3 D.4Câu 3.5 Nghi âm nh ph ng trình ươ22 tan tan 0x x là:A.3 B.4 C.6 D.56Câu 3.6 .Nghi ph ng trình ươsin cos 2x x là :A.2127212x kkx k  Z B.24324x kkx k  ZC.2125212x kkx k  Z D.2127212x kkx k  ZCâu 3.7 nghi ph ng trình ươcos( 02 4x thu kho ng ả; 8 là:A.1 B.3 C.2 D.4Câu 3.8 Tìm nghi ph ng trình ươsin cos cos 1x x .A,2x k Z B. ,2x k ZC.22x kkx k Z D.222x kkx k ZCâu 3.9 .Nghi ph ng trình ươcos cos cos 0x x là:A.8 423kxkx k   Z B.823x kkx k  ZC.2 ,3x k Z D.223x kkx k  ZCâu 3.10 Nghi ng nh nh ph ng trình ươ ươ22 cos cos sin sin 2x x là:A.3 B.23 C.6 D.4 Câu 3.11 .Tìm nghi ph ng trình ươtan( 30 ). cos(2 150 0x x o .A.30 180120 180x kkx k  o oo oZ B.30 180120 90x kkx k  o oo oZC.30 180 ,x k o oZ D.120 90 ,x k o oZ Câu 3.12 Ph ng trình ươ2cos sin 0x x có các nghi là:ệA,4x k Z B.,4x k ZC.2 ,4x k Z D41arcsin ,2arcsin 22x kx kx k   Z Câu 3.13 .Tìm các nghi th mãn đi ki ệcos 0x ph ng trìnhủ ươ22 cos sin 0x x .A.2 ,2x k Z B.6x C.26526x kkx k  Z D.2 ,6x k ZCâu 3.14 .Ph ng trình ươcot cot(2 06x x có các nghi là:ệA.2,9 3kx k  Z B.,18 3kx k  ZC.2,3 2kx k  Z D.2,3x k ZCâu 3.15 nghi ph ng trình ươsin 30cos 1xx thu đo ạ2 4 là:A.2 B.4 C.5 D.6Câu 4.1 .Ph ng trình ươ4 3sin cos 1x x có các nghi là:ệ