Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài giảng tiếng anh lớp 6 unit 5

35326431623362656436623064653165666139316665663264336438646233663664303638333330656538386637646362653637613739333534343562323766
Gửi bởi: tranhaquynhnhunhu vào 07:49 AM ngày 9-09-2016 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 1140 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1212369 111087 4It’s seven o’clock.* What time is it? It’s eight thirty. 1212369 111087 Check up :A BCDE F4. wash his face5. have breakfast1. get up6. go to school 3. brush his teeth2. get dressedRetell Ba’s daily activities :Tuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 1.Listen and repeat. Then practice with partner.Every day, get up at six.Every day, Nga get up at six. Every morning, go to school.She go es to school.Every afternoon, play games.She play games. Every evening,I do my homework.She do es her homework.Tuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 New words :-play games:-do homework: chơi trò chơilàm bài tập về nhà-every: mỗiEx: every morning every afternoon every eveningTuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 Grammar The present simple tense (Thì hiện tại đơn)1.Cách dùng: Diễn tả hành động lặp đi lặp lại tạo thành thói quen thời điểm hiện tại.2.Khẳng định:I, We, You, They V(inf)…Ex: get up at o’clock.He, She, It V(s/es)…Note: V-sh/ch/o +esEx: bru sh es wat ch es esEx: He gets up at o’clock. She goes to school. What do does adv ?Ex: What do you do every morning? What does she do every morning?3.Câu hỏi:Tuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 Choose the best answer 1. ………..games after school. A. plays B. play C. playing D. to play2. She ............to school at six o’clock. A. goes B. go C. going D. to go3. He............up at six thirty o’clock.A.to get B. get C. getting D. gets4. What............. she do every evening ?A.doing B.do C. does D. to do BADCTuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 1.Listen and repeat. Then practice with partner.Every day, get up at six.Every day, Nga get up at six. Every morning, go to school.She go es to school.Every afternoon, play games.She play games. Every evening,I do my homework.She do es her homework.Tuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 2. Look at exercise A1 again. Ask and answer with partner.a) What does Nga do every day?- Every day, Nga gets up at six.b) What does she do every morning?- She goes to school.c) What does she do every afternoon?- She plays games .d) What does she do every evening?- She does her homework.Tuesday, Nov rd 2015 Period 25 UNIT 5: THINGS DO A1,2 1.Look at the pictures. Then retell Nga’s daily activities.Every day, Nga get up at six.She go es to school.She play games. She do es her homework.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.